Zásady ochrany osobních údajů


Osobní údaje zpracováváme v souladu s platnými právními předpisy, zejména se Zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a norem Evropské unie, a s účinností od 25.5.2018 i s nařízením evropského parlamentu a rady o ochraně osobních údajů (GDPR).    
Správce osobních údajů:     
Správcem údajů je společnost Martin Černý – BIKE LIVE     
s adresou provozovny: Lounských 7, Praha 4, IČ: 70741042            
Kontaktní email: info@bikelive.cz , telefon: +420 241408422             
Webové stránky: https://www.bikelive.cz/            

Pojem Osobní údaj:  
Osobním údajem se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Jedná se o údaj, který je spojený s určitým člověkem, a který sám o sobě (nebo v kombinaci s jinými údaji) může vést k identifikaci konkrétní osoby. Osobním údajem naopak nejsou, údaje, které nelze vztáhnout ke konkrétnímu člověku a veškeré další údaje, které od počátku nebo na základě provedení zpracování nelze spojit s konkrétním člověkem.     

Zpracovávané Osobní údaje:  
veškeré údaje získané od zákazníků jsou užívány výhradně pro naší vnitřní potřebu a nejsou poskytovány třetím osobám. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro bezproblémové doručení zboží, další výjimkou jsou situace související s distribucí či platebním stykem týkajících se objednaného zboží.    

Práva zákazníka v souvislosti s ochranou Osobních údajů:    
PRÁVO NA PŘÍSTUP k Osobním údajům.      
Subjekt údajů může u kdykoliv požádat o potvrzení, zda Osobní údaje, které se jej týkají, jsou či nejsou zpracovávány. Pokud jsou Osobní údaje zpracovávány, pak za jakým účelem, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho budou zpracovávány a zda má právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku. Subjekt údajů má právo získat kopii svých osobních údajů.     
 PRÁVO NA OPRAVU Osobních údajů, což znamená, že Subjekt údajů může požádat o opravu či doplnění Osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.            
 PRÁVO NA VÝMAZ Osobních údajů znamená, že musíme vymazat Osobní údaje Subjektu pokud již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, pokud Subjekt údajů odvolá souhlas a neexistuje žádný další důvod pro zpracování, pokud Subjekt údajů vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo je-li zpracování či je výmaz uložen zákonem.            
 PRÁVO NA OMEZENÍ zpracování Osobních údajů znamená, že pokud Subjekt údajů podá žádost, která vyvolá sporné otázky ohledně zpracování jeho Osobních údajů (např. sporná přesnost, sporný účel či důvod zpracování), můžeme mít Osobní údaje pouze uloženy a další zpracování je podmíněno výslovným souhlasem Subjektu údajů či z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.        
 PRÁVO NA PŘENOSITELNOST údajů znamená, že má Subjekt údajů právo získat své Osobní údaje, které nám poskytl se souhlasem ke zpracování nebo pro účely plnění smlouvy, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a, je-li to technicky proveditelné, má právo, abychom tyto údaje předala jinému správci.            
 PRÁVO VZNÉST NÁMITKU proti zpracování Osobních údajů znamená, že Subjekt údajů smí podat písemnou či elektronickou námitku proti zpracování svých Osobních údajů. Po vznesení námitky nesmíme Osobní údaje dále zpracovávat, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami Subjektu údajů.            

V případě dotazů nás můžete kontaktovat na emailu info@bikelive.cz.    
 
Rychlé vyhledávání
Facebook
Poslední navštívené produkty
  • Doposud jste žádný produkt nenavštívil(a).
Nákupní košík

Košík je prázdný

0
 
© Bikelive.cz